Syllabus/curriculum

CLASS I ASSESMENT-III SYLLABUS CLASS I
CLASS II ASSESMENT-III SYLLABUS CLASS II
CLASS III ASSESMENT-III SYLLABUS CLASS-III
CLASS IV ASSESMENT-III SYLLABUS CLASS-IV 
CLASS V ASSESMENT-III SYLLABUS CLASS-V
CLASS VI ANNUAL EXAMINATION SYLLABUS CLASS-VI 
CLASS VII ANNUAL EXAMINATION SYLLABUS CLASS-VII 
CLASS VIII ANNUAL EXAMINATION SYLLABUS CLASS-VIII
CLASS VIII ANNUAL EXAMINATION SYLLABUS CLASS-IX